Desde 1984 vestint espais

Política de privacitat

La privacitat és molt important per a MATEX IBÉRICA, SL, i volem mantenir una actitud oberta i transparent en el moment de tractar les vostres dades personals.

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR), i la LOPDGDD 3/2018, de 5 de desembre, relatius a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, us informem que:

Responsable del tractament de les vostres dades personals

MATEX IBÉRICA, SL és el responsable del tractament de les dades personals que ens proporcioneu i es responsabilitza de les esmentades dades personals d’acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

Responsable: MATEX IBÉRICA, S.L.
CIF: B-61.175.428
Adreça postal: C\ Gran Bretanya, 13 – 08700 Igualada, BARCELONA, Spain
Teléfon de contacte: 93 771 90 75
Adreça electrònica: ventas@matexiberica.com

Emmagatzematge de dades

Les dades que recopilem sobre vosaltres s’emmagatzemen dins l’Espai Econòmic Europeu (EEE).

Comunicació de dades

Mai passem, venem o intercanviem les vostres dades personals amb tercers aliens al grup MATEX IBÉRICA, SL. Les dades que s’envien a tercers s’utilitzaran únicament per oferir-vos els nostres serveis. Us detallarem les categories de tercers que accedeixen a les vostres dades per a cada activitat de tractament específica.

En cada tractament específic de dades personals recopilades sobre vosaltres, us informarem si la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual, o un requisit necessari per subscriure un contracte, i si esteu obligats a facilitar les dades personals, així com de les possibles conseqüències de no facilitar aquestes dades.

Dret d’accés:

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació si a MATEX IBÉRICA, SL estem tractant dades personals que us concerneixen o no. Podeu contactar amb MATEX IBÉRICA, SL, que us remetrà les dades personals que tractem sobre vosaltres per correu electrònic. 

Dret de portabilitat:

Sempre que MATEX IBÉRICA, SL processi les vostres dades personals a través de mitjans automatitzats sobre la base del vostre consentiment o d’un acord, teniu dret a obtenir una còpia de les vostres dades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica transferida al vostre nom o a un tercer. S’hi inclouran únicament les dades personals que ens hàgiu facilitat.

Dret de rectificació:

Teniu dret a sol·licitar la rectificació de les vostres dades personals si són inexactes, així com a completar les que figurin de manera incompleta. 

Dret de supressió:

Teniu dret a obtenir sense dilació indeguda la supressió de qualsevol dada personal vostra tractada per MATEX IBÉRICA, SL en qualsevol moment, excepte en les situacions següents:

Dret d’oposició al tractament de dades sobre la base de l’interès legítim:

Teniu dret a oposar-vos al tractament de les vostres dades personals sobre la base de l’interès legítim de MATEX IBÉRICA, SL, la qual no seguirà tractant les dades personals llevat que puguem acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els vostres interessos, drets i llibertats, o bé per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control:

Si considereu que MATEX IBÉRICA, SL tracta les vostres dades de manera incorrecta, podeu contactar amb nosaltres. També teniu dret a presentar una queixa davant de l’autoritat de protecció de dades competent.

Dret a la limitació en el tractament:

Teniu dret a sol·licitar que MATEX IBÉRICA, SL limiti el tractament de les vostres dades personals en les circumstàncies següents:

Exercici de drets:

Nos tomamos muy en serio la protección de datos y, por eso ponemos a su disposición el correo ventas@matexiberica.com para solicitudes en relación con los derechos antes mencionados.

Dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control:

Si considereu que MATEX IBÉRICA, SL tracta les vostres dades de manera incorrecta, podeu contactar amb nosaltres. També teniu dret a presentar una queixa davant de l’autoritat de protecció de dades competent.

Actualitzacions del nostre avís de privacitat:

És possible que hàgim d’actualitzar el nostre avís de privacitat. L’última versió de l’avís de privacitat està sempre disponible al nostre lloc web. Comunicarem qualsevol canvi material en l’avís de privacitat, per exemple, la finalitat del tractament de les vostres dades personals, la identitat del responsable o els vostres drets.

Avís de privacitat en sortejos i promocions

Per a què utilitzem les vostres dades personals?

Tractarem les vostres dades personals quan participeu en els nostres concursos. Les vostres dades personals seran utilitzades per MATEX IBÉRICA, SL per contactar amb els participants sobre qüestions del concurs, abans i després d’un esdeveniment, per identificar els participants, comprovar quina edat teniu, contactar amb els guanyadors o entregar i fer el seguiment del lliurament de premis.

Quins tipus de dades personals tractem?

Tractarem les següents categories de dades personals:

Qui té accés a les vostres dades personals?

Enviem les vostres dades a les empreses que gestionen les promocions i a les encarregades de l’enviament dels premis, que les utilitzen únicament per oferir-vos els serveis prèviament esmentats. 

Quina és la base legal per processar el tractament de les vostres dades personals?

El procés de tractament de les vostres dades personals es basa en el vostre consentiment quan decidiu participar en un concurs.

Dret a retirar el vostre consentiment:

Teniu dret a retirar el vostre consentiment al tractament de les vostres dades personals en qualsevol moment. En fer-ho, MATEX IBÉRICA, SL no podrà oferir-vos els serveis esmentats prèviament.

Durant quant de temps guardem les vostres dades?

Conservarem les vostres dades personals durant 90 dies, des de la finalització del concurs.

Política de xarxes socials

1. INFORMACIÓ SOBRE EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES ALLOTJADES A LA PÀGINA OFICIAL DE MATEX IBÉRICA, SL A LA XARXA SOCIAL

De conformitat amb el deure d’informació establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), MATEX IBÉRICA, SL, en endavant, «EL RESPONSABLE», vol posar en coneixement dels usuaris d’aquesta xarxa social la política respecte al tractament i la protecció de les dades de caràcter personal d’aquelles persones que voluntàriament hi accedeixin i utilitzin la pàgina oficial del RESPONSABLE. L’accés i l’ús per part de l’usuari d’aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i atorga el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el que s’hi preveu.

2. DADES DE MENORS D’EDAT O INCAPACITATS

L’accés i el registre a aquesta xarxa social estan prohibits als menors de catorze (14) anys, de forma que igualment queda prohibit l’accés i l’ús per als menors de catorze (14) anys a la pàgina oficial del RESPONSABLE. Per la seva part, si l’usuari és incapacitat, el RESPONSABLE adverteix que serà necessària l’assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l’usuari o el seu representant legal per a l’accés i l’ús d’aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE, i aquest quedarà expressament exonerat de qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de l’ús de la seva pàgina oficial per part de menors i incapacitats, i aquesta responsabilitat serà la dels seus representants legals en cada cas.

3. IDENTIFICACIÓ DE LA RAÓ SOCIAL DEL RESPONSABLE DEL FITXER

L’usuari queda informat que el RESPONSABLE, amb domicili social a C/ Gran Bretanya, 13 – 08700 Igualada, BARCELONA, Spain, té la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de l’usuari com a conseqüència del registre i l’ús de la pàgina oficial del RESPONSABLE en aquesta xarxa social, sense perjudici dels tractaments dels quals és responsable l’entitat titular de la xarxa social en què es troba la nostra pàgina oficial.

4. FINALITATS A LES QUALS ES DESTINEN LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL, INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Les dades personals proporcionades voluntàriament per l’usuari al RESPONSABLE a través de la seva pàgina oficial formaran part d’un tractament de dades responsabilitat del RESPONSABLE, amb la finalitat d’oferir-li informació del RESPONSABLE, per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials, enviament de newsletter a aquells usuaris que s’hi subscriguin, intercanviar informació amb el RESPONSABLE i altres usuaris i establir comunicació amb tercers.

Des del moment que l’usuari utilitza aquesta pàgina oficial, atorga el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals pel RESPONSABLE, per a la correcta prestació d’aquests serveis d’acord amb el que estableix aquesta política.

L’usuari és lliure d’utilitzar la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social, per tant, en cas que l’usuari no estigui d’acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no haurà d’utilitzar-la ni proporcionar les seves dades personals.

A través d’aquest pàgina oficial del RESPONSABLE, l’usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i altres tipus d’informació i/o continguts, que estaran subjectes tant a la present política com a les normes i condicions de la plataforma. L’usuari serà el responsable que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, aquesta política i les normes de la plataforma.

L’usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i propietat dels quals li pertanyin o respecte de les quals tingui l’autorització de tercers.

El RESPONSABLE tindrà dret a eliminar d’aquesta pàgina oficial —de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l’usuari— qualsevol contingut publicat per l’usuari quan l’usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en aquesta política o les normes de la plataforma.

5. IDENTIFICACIÓ DELS DESTINATARIS RESPECTE ALS QUALS EL RESPONSABLE TINGUI PREVIST LA REALITZACIÓ DE CESSIONS O COMUNICACIONS DE DADES

S’adverteix l’usuari que tota la informació i els continguts que publiqui a la pàgina oficial del RESPONSABLE, a la xarxa social podrà ser coneguda per la resta d’usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i els continguts publicats per l’usuari a la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social serà objecte de comunicació a la resta d’usuaris per la naturalesa pròpia del servei.

El RESPONSABLE únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que pel que fa a la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.

6. ALTRES TERCERS PRESTADORS DE SERVEIS

El RESPONSABLE adverteix l’usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d’acord amb aquesta política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli de l’usuari a través d’aquesta pàgina oficial en aquesta xarxa social i que no té cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i les posteriors utilitzacions de les dades personals que puguin efectuar-se, tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades quant a la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenllaços a la xarxa social, ni d’aquells responsables als quals, a través d’hiperenllaços, el RESPONSABLE remet als usuaris adherits a aquesta pàgina oficial.

7. QUALITAT DE LES DADES

El RESPONSABLE adverteix l’usuari que, llevat de l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari no pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, raó per la qual l’usuari haurà de tenir sempre en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i vertaderes. En qualsevol cas, l’usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, ja siguin usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial del RESPONSABLE.

8. DRETS QUE ASSISTEIXEN L’INTERESSAT:

9. ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS

El RESPONSABLE podrà modificar i/o substituir en qualsevol moment aquesta política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà l’actualment publicada aquí recollida. Per fer-ho, l’usuari haurà d’accedir-hi periòdicament per mantenir-se actualitzat.

L’usuari pot contactar amb el RESPONSABLE a través de les següents adreces i dades de contacte:

MATEX IBÉRICA, S.L.
C\ Gran Bretanya, 13 – 08700 Igualada, BARCELONA, Spain

ventas@matexiberica.com

Així mateix, l’usuari pot consultar les normes i les polítiques publicades pel titular de la xarxa social per fer-ne ús.

Explica’ns els teus projectes...

T’escoltem!